Политика на BulReader за защита на данните

Какви данни събираме

Ние събираме вашето име, IP и адрес на електронна поща.

Защо събираме тези данни

Тези данни ни помагат да Ви идентифицараме като уникален потребител и да ви предоставим подходящо съдържание.

Как събираме тези данни

Тези данни могат да бъдат предоставени лично от Вас в процеса на регистрация или от услугата Google+, когато сте избрали метод за автентикация "Вход с Google+";

Съхраняване на тези данни

Ние ще запазим личната информация, предоставена чрез този уеб сайт или мобилното приложение BulReader, като част от нашата база данни.
Тези данни няма да бъдат предоставяне на трети лица.

Сигурност на данните

С оглед осигуряване сигурността на трансфера на информация BulReader използва SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към посетителя през уебсайта или мобилното приложение.